tschechien cs Meta navigace Podmínky užívání webových stránek

Podmínky užívání webových stránek

1. Oblast použití

Upozornění: Vstupem na tyto webové stránky, jste udělili souhlas s podmínkami jejich užívání v rozsahu dále uvedeném.

Užívání webových stránek provozovaných společností Weishaupt, s.r.o. , dále jako „provozovatel“, je dovoleno výhradně za stanovených podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoli měnit, doplňovat nebo upravovat.

 

2. Plnění

Provozovatel uvádí na svých webových stránkách konkrétní informace a software, a to na vyžádání nebo ke stažení. Provozovatel může kdykoliv provoz svých webových stránek ukončit, přerušit zcela nebo částečně. Provozovatel nezaručuje a neodpovídá za stálou a plnou dostupnost webových stránek. Informace na těchto webových stránkách obsahují specifikace a/nebo všeobecné popisy technických vlastností výrobků firmy Max Weishaupt GmbH. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a jsou nezávazné. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto informace na webových stránkách kdykoli změnit. 

3. Autorská práva

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách Weishaupt spadají pod ochranu autorského práva a dalších zákonů duševního vlastnictví, zejména zákona 121/2000 Sb., autorského zákona a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obsah webových stránek nesmí být dále kopírován, šířen, měněn, upravován či přemisťován na jiné internetové stránky bez výslovné předchozí písemné licence společnosti Max. Weishaupt GmbH.

4. Záruky

Webové stránky jsou vytvářeny a provozovány s nejvyšší možnou péčí; nicméně provozovatel nezaručuje jejich bezchybovost, správnost, ochranu majetkových práv, autorských práv, oprávněných zájmů třetích stran a stejně tak ani úplnost a užitečnost obsahu webových stránek.

Provozovatel neodpovídá za porušení povinnosti z nedbalosti, pokud nemají odůvodnění ve smluvně závazkových vztazích; nebo pokud se týkají života, zdraví nebo integrity lidského těla nebo nároků vyplývajících ze zákonné odpovědnosti za výrobky. Totéž platí pro případ poskytování asistence (výpomoci) při užívání webových stránek ze strany provozovatele.

Každý uživatel navštěvuje a užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel se snaží udržovat webové stránky bez virů, ale absolutní ochranu před viry nelze zaručit. Před stažením dat z webových stránek je na rozhodnutí uživatele, aby použil vlastní odpovídající antivirovou ochranu např. skener na vyhledání virů.

5. Odkazy

Webové stránky Weishaupt obsahují hypertextové odkazy (linky) na externí webové stránky třetích stran, jejichž podobu a obsah nelze ovlivnit.  Tyto externí webové stránky jsou kontrolovány při prvním připojení tohoto linku ohledně případného porušení práv. V současnosti není známo ani nebylo zjištěno zjevné porušení práv.  Nicméně, permanentní kontrola externích webových stránek bez konkrétních důkazů o porušení zákona by byla přehnaná a nelze to ani od provozovatele spravedlivě očekávat. Každý poskytovatel nebo operátor je vždy odpovědný za obsah externích odkazovaných stránek. Při oznámení o porušování zákona budou tyto odkazy z webových stránek Weishaupt neprodleně odstraněny.  

6. Závěrečná ustanovení

Případné odchylky od výše uvedených podmínek vůči jednotlivcům, jsou platné a účinné pouze v písemné formě. 

Tyto podmínky užívání webových stránek Weishaupt, včetně všech souvisejících  právních vztahů, se řídí českým právním řádem.  V případě  sporů  je místně a věcně příslušný soud  v České republice dle místa sídla společnosti Weishaupt s.r.o.   

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?