Please select a page template in page properties.

Vaše otázky. Naše odpovědi.

Nejčastější dotazy týkající se produktů, služeb a podpory.

„Správné vytápění“ - co to dnes znamená?

Pro správné vytápění, je třeba věnovat pozornost čtyřem bodům:

  1. Výběr správné, moderní a efektivní techniky vytápění je důležitý proto, aby domácí rozpočet unesl náklady na vytápění.
  2. Zdroje tepla v domě by měly přispívat co nejméně k zatěžování globálního klimatu.
  3. Při modernizaci nebo nákupu nového zařízení je důležité dbát na spolehlivou kvalitu, aby byl zajištěn fungující topný systém.
  4. Topný systém musí být přesně přizpůsoben obytnému prostředí - řada produktů a různé možnosti kombinací umožňují individuální řešení na míru.

Poradenství od spolehlivého specialisty v kombinaci se správnými produkty je základem správně vytápět.

Kvalitní systém vytápění by měl fungovat „úsporně“. Existují tak velké rozdíly mezi dříve a nyní?

A jaké! Úspora energie dnes spočívá v ochraně vaší peněženky, na jedné straně pomocí CO  nejmenšího množství energie, na druhé straně v ochraně omezených zdrojů.

Bez ohledu na to, který zdroj energie se používá (slunce, tepelná energie ze Země, vody, vzduchu, plynu, oleje nebo elektřiny) - je na denním pořádku „zvyšování účinnosti“.

Velké množství nevyužité energie často jednoduše vyletí z komína díky zastaralé technice. Moderní topné systémy, jako je kondenzační technika na topný olej, plyn nebo tepelná čerpadla, mohou enormně snížit spotřebu energie. Méně energie znamená také méně emisí.

Kondenzační kotel Weishaupt s účinností 110%. Jak to funguje?

Topný systém s kondenzační technikou je díky speciální konstrukci povrchu výměníku tepla schopen odebírat ze spalin nejen Spalné teplo , ale také skupenské teplo a dodávat jej do topného systému. Spaliny  ve výměníku tepla kondenzují a přenášejí výsledné teplo do topného systému. Výsledkem je, že vypočítaná účinnost překračuje teoretickou hranici 100%.

Má smysl v rámci modernizace vyměnit topný systém za nový se systémem kondenzace?

Ano, dává to smysl. Pro vysvětlení: V minulosti byly kotle provozovány s trvale vysokou teplotou kotle např. 70 °C. Teplota místnosti byla řízena regulačními nebo termostatickými ventily. Vzhledem k tomu, že kotle byly v provozu celoročně, aby bylo možné v letních měsících zajistit teplou vodu, docházelo k velmi vysokým energetickým ztrátám. I přes dodatečnou tepelnou izolaci se výměna zastaralých kotlů vyplatí. Realizované příklady ukazují, že výměnou vytápěcí a regulační techniky je možná celková úspora až 30% ve srovnání se zastaralými kotli.

Existují dotační programy pro financování solární tepelné energie?

Podpora solární tepelné energie je různorodá. Dotační programy v ČR vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR https://www.mzp.cz .

Jak se nejlépe využívá solární zařízení Weishaupt?

Existují dva různé způsoby použití solárních zařízení Weishaupt.

  1. Pro podporu ohřevu teplé vody: Pro dobrý solární zisk je optimální jižní orientace povrchu kolektoru se sklonem střechy 45 stupňů. Pouze ve výjimečných případech lze splnit oba požadavky současně. Odchylky jsou kompenzovány zvětšením plochy kolektoru.
  2. Pro podporu vytápění: U solárního systému s doplňkovou podporou vytápění je třeba samostatně naplánovat velikost kolektoru a požadovaný solární zásobník. Vzhledem k vyšší potřebě tepla pro doplňkovou podporu vytápění jsou kolektorové pole a solární zásobník dimenzovány větší. Výsledkem je solární pokrytí pro vytápění a ohřev vody až o 30%, což znamená, že náklady na vytápění lze snížit až o 30%.
Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je systém vytápění, který čerpá energii z okolního prostředí. Jako Zdroje energie  lze použít zemi, vzduch nebo podzemní vodu. Prostřednictvím chladicího okruhu v tepelném čerpadle je energie okolí zvýšena na vyšší teplotu vhodnou pro vytápění budovy. V ideálním případě tepelné čerpadlo odebírá z okolního prostředí až 75% tepla pro vytápění celé budovy. Zbývajících 25% pochází z elektrické energie, kterou tepelné čerpadlo potřebuje ke kompresi chladiva.

Co znamená COP?

Když se v případě tepelných čerpadel hovoří o COP (Coefficient of Performance), rozumí se tím takzvaný topný faktor, který udává teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií za normovaných podmínek. Nelze jej však v žádném případě srovnávat s ročním pracovním číslem JAZ, které se vztahuje na účinnost celého zařízení v individuální budově. Aby byly COP a tím i tepelná čerpadla porovnatelné, musí být základní ustanovení stejné, tj. norma a podmínky měření. COP vzduchového tepelného čerpadla měřeného s A2/W35 (tj. teplota vzduchu 2° C a ohřev topné vody na 35° C) je nižší než s A7/W35. Srovnání by nebylo možné.

Kdy je čas na modernizaci mého topného systému a existuje zákonná povinnost modernizovat?

Ke zvyšování energetické efektivity v ČR jsou dlouhodobě aktivně využívány regulatorní či ekonomické nástroje a osvěta. V rámci ekonomických nástrojů jsou využívány jak národní prostředky, tak i zdroje ze strukturálních fondů. Tyto nástroje podpory jsou cíleny na domácnosti (např. programy Zelená úsporám, program Panel – regenerace panelových domů apod.), průmysl (např. OPPI, OPPIK) i sektor služeb (např. OPŽP, EFEKT). V rámci regulatorních nástrojů se jedná o cca 34 právních předpisů. Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Jaké vytápění je pro mě vhodné?

Vybrat správné zařízení pro vytápění není vůbec snadné. Nejde přitom pouze o individuální potřeby nebo o osobní zálibu, jako například rozhodnutí mezi fosilními a obnovitelnými zdroji energie. Zařízení musí odpovídat hlavně potřebám domu a jeho požadavkům. Kromě toho by měl být topný systém hospodárný a optimálně dimenzovaný. Se všemi těmito tématy vám pomůže místní dodavatel topných systémů.

Existuje nějaký dotační program na modernizaci topného systému?

Ke zvyšování energetické efektivity využívá dlouhodobě vláda ČR aktivně nástroje v oblasti legislativy, ekonomiky a osvěty. V rámci ekonomických nástrojů jsou využívány jak národní prostředky, tak i prostředky ze strukturálních fondů EU. ČR v souladu se strategií EU pro inteligentní a udržitelný rozvoj prosazuje využití prostředků na energetickou efektivitu a podporu podnikání, která má pomoci zajistit konkurenceschopnost Evropy.

Tyto prostředky podporují přechod na techniku vytápění zaměřenou na budoucnost. Váš dodavatel topení je tím správným partnerem pro dokonalé naplánování renovace topení. Svými znalostmi, praktickými plánovacími pomůckami a řešeními na míru Vám pomůže splnit všechny zákonné požadavky a optimálně těžit ze stávajících možností financování. Nechte si od nás poradit.

Jak často je nutné provádět údržbu topného systému?

Pravidelná a přiměřená kontrola, provoz a údržba topného zařízení je jedna z povinností příslušného provozovatele. Provoz, údržbu a kontrolu topného systému však nemůže provádět sám provozovatel, nese za ni odpovědnost odborný servis. Tuto okolnost mohou majitelé topných zařízení zahrnou do smlouvy o údržbě. Obvykle se jedná o roční kontrolu topného zařízení včetně všech nezbytných činností, jako je čištění nebo opravy.

Jaké dotační programy existují pro topné zařízení v novostavbách?

Ke zvyšování energetické efektivity využívá dlouhodobě vláda ČR aktivně nástroje v oblasti legislativy, ekonomiky a osvěty. V rámci ekonomických nástrojů jsou využívány jak národní prostředky, tak i prostředky ze strukturálních fondů EU. ČR v souladu se strategií EU pro inteligentní a udržitelný rozvoj prosazuje využití prostředků na energetickou efektivitu a podporu podnikání, která má pomoci zajistit konkurenceschopnost Evropy.

Tyto prostředky podporují přechod na techniku vytápění zaměřenou na budoucnost. Váš dodavatel topení je tím správným partnerem pro dokonalé naplánování renovace topení. Svými znalostmi, praktickými plánovacími pomůckami a řešeními na míru Vám pomůže splnit všechny zákonné požadavky a optimálně těžit ze stávajících možností financování. Nechte si od nás poradit.

Jsou financovány také obecné poradenské a plánovací služby?

Ne, obecné poradenské a plánovací služby nejsou financovány.

Existuje nějaké vládní financování přechodu na alternativní zdroje energie, jako jsou solární systémy nebo tepelná čerpadla?

Ano, v současné době existuje více programů MŽP za účelem zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie, na adaptační a mitigační opatření.

K čemu potřebuji výpočet svého ročního pracovního čísla (JAZ)?

S kalkulačkou JAZ můžete rychle a snadno vypočítat roční pracovní číslo pro vaše tepelná čerpadla Weishaupt ve vaší budově. Na jedné straně je můžete použít k podání žádosti o financování a na druhé straně ke sledování efektivity vašeho systému.

Roční pracovní číslo označuje celkovou topnou energii vyrobenou za jeden rok ve vztahu k celkové elektrické energii. Roční pracovní číslo 4 například znamená, že během jednoho roku jsou z jedné jednotky energie pohonu a tří jednotek energie z okolního prostředí připraveny čtyři jednotky topné energie.

K čemu potřebuji kalkulátor hluku?

Pro zjištění hladiny hluku tepelného čerpadla vzduch/voda s topným výkonem maximálně 35 kilowattů (kalkulátor hluku Německého svazu pro tepelná čerpadla).

Maximální imise hluku měřené v dB (A) jsou specifikovány pro různé kategorie oblastí v „Technických pokynech k ochraně proti hluku“. V čistě obytných oblastech je třeba dodržovat 50 dB (A) během dne a 35 dB (A) v noci. Venku instalovaná tepelná čerpadla Weishaupt pro jednogenerační rodinný dům splňují tyto požadavky při odstupu asi tří metry směrem k sousedním objektům (zpravidla k ložnici sousedů).

Up